KVKK

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Versiyon 0.2
21/09/2018

İçindekiler

TANIMLAR

TANIMLAR

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan İKSV çalışanı olan gerçek kişiler.
Çalışan Adayı İKSV çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle İKSV çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
Kişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Vakıf/İKSV İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Turizm Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım İktisadi İşletmesi’ni de içeren şekilde İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
İş Ortakları İKSV’nın faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

1. GİRİŞ

1.1 Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kendisine bağlı iktisadi işletme olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Turizm Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım İktisadi İşletmesi’ni de içeren şekilde İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (“İKSV” veya “Vakıf”) tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır. Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde İKSV tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, İKSV tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, İKSV’nin işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar belgenin en başında bulunmaktadır.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

İKSV tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme/ Aydınlatma Belgesi ilk olarak 7 Ekim 2016 tarihinde İKSV internet sitesi üzerinden yayınlanmıştır. İşbu Politika, İKSV tarafından daha önce yayınlanmış olan metnin ikinci versiyonu olup, 21 Eylül 2018 tarihinden itibaren internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

İKSV, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.3. Veri Sorumlusu

İKSV, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kendisine bağlı iktisadi işletme olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Turizm Pazarlama Organizasyon ve Tanıtım İktisadi İşletmesi’ni de içeren şekilde Veri Sorumlusudur.

1.4. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi, ticari elektronik ileti izni, etkinliğe katılma, bilet alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de işbu Politika metninde düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarılabilecektir.

2. VAKFIMIZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ/KANALLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, İKSV tarafından kişisel verileri işlenmekte olan İKSV çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
1 Etkinlik Katılımcısı İKSV’nin etkinliklerine katılan gerçek kişileri ifade etmektedir.
2 E-Bülten Üyesi İKSV’nin etkinlik ve faaliyetlerine ilgi gösteren, bu etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olmak isteyen gerçek kişileri ifade etmektedir.
3 Ziyaretçi İKSV vakıf, tesis, yerleşkele ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
4 Çalışan Adayı İKSV’ye CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.
5 Üçüncü Kişiler İKSV’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu bireyler ve kurum çalışanları dahil bu başlık altında belirtilen veri sahibi kategorilerine dahil olmayan ve İKSV çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.
6 Sanatçı İKSV etkinlik, festival, Bienal’lerine davetli olarak katılan, söyleşi veren, ürünlerini sergileyen, performans gerçekleştiren, komitelerde yer alan vb. İKSV’nin farklı şekillerde iletişimde olduğu sanatçıları ifade etmektedir.
7 Lalekart Sahibi İKSV etkinlik ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş, bireysel bağış programı olan Lalekart sahiplerini ifade etmektedir.
8 Kültür Sanat Kart Başvurucusu/ Sahibi İKSV tarafından gençlerin kültür sanat aktivitelerine katılımını arttırmak üzere düzenlenen Kültür Sanat Kart çekilişine katılanlar ile çekilişte Kültür Sanat Kart kazanan kişileri ifade etmektedir.
9 Katılımcı İKSV’nin desteklediği/düzenlediği ödüllü yarışmalara, burs programlarına başvuranları ve ödüle/bursa/desteğe layık görülen gerçek kişileri ifade etmektedir.
10 Arşiv Araştırmacısı İKSV arşivinde araştırma yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

İKSV tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

2.3. Kişisel Veri Kategorileri

İKSV tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler Kişilerin eğitim ve çalışma hayatlarına ilişkin her türlü veriye bu kategori altında yer verilecektir.
Etkinlik Katılımcısı Bilgisi İKSV festival, bienal, konser ve diğer etkinliklerine katılan, bilet alan ilgili kişi hakkında elde edilen, kişilerin hangi etkinlik katılımını, bilet alma alışkanlıklarını, Lalekart üyelik tercihlerini gösterir bilgiler
Ödeme Bilgisi İKSV’den alınan bilet, Lalekart vb. satışa sunulan ürünlerin satımı için gerekli ödeme bilgileri ve kayıtları
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği Bilgisi Faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Finansal Bilgi Vakfımızın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
Çalışan Adayı Bilgisi Vakfımızın çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya teamül ve dürüstlük kuralları gereği Vakfımızın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Vakfımızla çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Vakfımızın politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Vakfımızın kanuni yükümlülükleri ve Vakıf politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Pazarlama Bilgisi İKSV etkinlik ve konserlerinin, İKSV takipçilerinin beğeni ve ilgi alanları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlama yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler, sosyal medya tercihleri ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Okunma Bilgisi Kişiye gönderilen e-maillerin erişim, okuma/tıklama bilgisi, IP adresi, kullanıcı adı, son e-posta okuma lokasyonu, üyelikten ayrılma – spam olarak bildirme bilgisi
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Vakfımızın yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Dijital Ortam Kullanım Verileri Çerez Verileri Kullanıcıların dijital ortamdaki faaliyetlerinin takibi neticesinde elde edilen, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kullanıcı adı ve şifre gibi her türlü kişisel veri bu kategori altında sınıflandırılacaktır. 
Kullanıcılara gösterilen pop-up uyarılar, internet sitesi kullanımına yönelik benzeri veriler

2.4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi/Kanalları ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere;

Vb. yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun kişisel verilerini İKSV ile paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel verileri toplanabilmektedir.

İKSV ayrıca web sitesi üzerinden Biletix, Google Analytics ve Facebook aracılığıyla anonim analiz bilgileri edinebilmektedir. Bu bilgilerin kullanımında, web sitesi kullanıcılarının ilgili üçüncü kişilere verdikleri kişisel bilgi paylaşım onayları esastır.

İKSV, burada sayılan kişisel veri elde etme yöntem ve kanallarına yenilerini ekleme ve var olanlardan vazgeçme ve Politika metninde değişiklik yapma haklarını saklı tutar, yapılan değişiklikler Politika’nın güncellenmesi yoluyla duyurulacaktır. Bu nedenle Politika’nın yayınlandığı web sitemizi düzenli olarak kontrol ve takip etmenizi öneririz.

Vb. yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun kişisel verilerini İKSV ile paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel verileri toplanabilmektedir.

Veri sahiplerinin kişisel verilerini elde etme hukuki sebepleri, her biri durum özelinde değişiklik göstermektedir. Bunlar kısaca, Kanun’un 5.maddesinde sıralanmış olduğu şekliyle;

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İKSV yukarıda 2.2.maddede belirlenen Kişisel Veri İşleme Amaçları’nı gerçekleştirebilmek için kişisel verileri yurt içi veya yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle gerekli güvenlik önlemleri ile ve gizlilik içinde paylaşılabilemektedir. İKSV, söz konusu paylaşımları gerçekleştirirken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kurallara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun davranılmasına yüksek önem göstermektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dâhilinde İKSV, gizlilik ve veri paylaşım sözleşmesi imzalanması dâhil gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU KAPSAM ÖRNEK AKTARIM AMAÇLARI
İş Ortağı İKSV’nın faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı/Danışman İKSV’dan aldığı talimatlar doğrultusunda ve İKSV ile arasındaki sözleşmeye dayanarak İKSV’nın faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan yazılım şirketleri, aracı hizmet sağlayıcılar, sigorta şirketleri, seyahat acentaları vb. taraflar Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak, yazılım, danışmanlık hizmeti gibi hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu Hukuken İKSV’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Kanunen Yetkili Özel Kurum Hukuken İKSV’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı
Diğer Kişiler Yukarıda bahsedilenler haricinde verilerinizin aktarılabileceği kişiler bu kategori altında değerlendirilmektedir. Örneğin İKSV tarafından düzenlenen bir yarışmada kazananların belirlenmesi için oluşturulan Seçici Kurul üyeleriyle kişisel verilerin paylaşılması

4. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla İKSV tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Vakıf içi gerekli yapı oluşturulmuştur.

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, buradan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İKSV, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte İKSV gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

İKSV tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Kişisel veriler, ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle muhafaza edilecektir. Mevzuatta öngörülmüş süreler yok ise, İKSV her bir veri işleme faaliyeti için, veri işleme faaliyetinin amacını göz önünde bulunarak kişisel verileri gerekli sürelerle saklayacaktır.

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde; kişisel veriler İKSV tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Kurul tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İKSV, Türkiye’nin öncü kültür ve sanat kurumlarından biri olarak kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine yüksek derecede önem vermekte ve veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için, Kurul tarafından yayınlanan Rehberlerin kılavuzluğunda gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu doğrultuda İKSV kişisel verileri, veri tabanında KVKK md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklar ve yasal, sözleşmesel ve bu belgede belirtilen düzenlemelere aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşmaz.

İKSV, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim İKSV tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

7. DİĞER SİTELER/ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE BUNLARIN GİZLİLİK POLİTİKALARI

İKSV, bu web sitesinden link verilen diğer web sitelerinin gizlilik ve kişisel veri politika uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik ve kişisel veri politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bunlara ilişkin olarak ilgili üçüncü kişinin gizlilik ve kişisel veri politikalarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

8. İKSV TARAFINDAN YAPILAN SPESİFİK KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

İKSV, yukarıda 2.maddede belirlenen veri işleme faaliyetlerinden başka aşağıda belirlenen durumlarda da veri işleme faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, bu faaliyetler bakımından da Politika’nın diğer hükümleri uygunluğu ölçüsünde uygulama alanı bulacaktır.

8.1. İKSV Web Sitelerini Ziyaret Eden Kullanıcılar

İKSV web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların site içindeki hareketleri, Biletix, Google ve Facebook gibi üçüncü kişilerin sağladığı olanaklar doğultusunda izlenmekte ve anonim olarak analiz edilmektedir. Bu bilgilerin kullanımında, web sitesi kullanıcılarının üçüncü partilere verdikleri kişisel bilgi paylaşım onayları esastır.

8.2. İKSV Yerleşkelerinde İKSV Ziyaretçilerinin Bağlanabileceği İnternet Bağlantısının Sunulması

Elde Edilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

İKSV, yerleşke sınırları içerisinde ziyaretçilerin bağlanabileceği bir Wifi erişimi sunmaktadır. İKSV, 5651 sayılı Kanun, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereği internet toplu kullanım sağlayıcı olarak kabul edilmektedir ve mevzuat gereği belirli erişim kayıtlarının İKSV tarafından kayıt altına alınması ve 2 sene boyunca saklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, İKSV internet toplu kullanım sağlayıcı olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek ve ziyaretçilerin Wifi ağına katılımının sağlamak için, Wifi ağına bağlanmak isteyen ziyaretçilerden ad soyad ve telefon numarası talep etmektedir. Aynı zamanda İKSV Wifi ağına bağlanan ziyaretçilerin, IP adres bilgileri, kullanıma başlama ve bitiş zamanı ve bilgisayarlarının tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler ve mevzuatta öngörülen diğer bilgiler kayıt altına alınarak mevzuatta öngörülen sürelerle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz aynı zamanda İKSV’nin yazılım, donanımlarının ve siber güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, Wifi bağlantısına erişim sağlanan portal üzerinden elde edilmekte ve Kanun md.5/2/a uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, md.5/2/ç uyarınca İKSV’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun güvenliğinin sağlanması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:

İKSV tarafından bu kişisel veriler, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

8.3. İKSV Yerleşkelerine Giriş Yapan Ziyaretçilerin Takibi

Elde Edilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

İKSV tarafından kurumun ve çalışanların güvenliğini sağlamak, vakıf binasına izinsiz girişlerin önüne geçmek, ziyaretçilere kapıları açmalarını sağlayacak ziyaretçi giriş kartını vermek ve güvenlik kayıtlarını tutmak amacıyla; ziyaretçilerin ad soyad, T.C. kimlik no, ziyaret edeceği kişi bilgisi, hangi firmadan gelindiği, giriş çıkış saatleri kayıt altına alınmaktadır. Kişisel veriler, ziyaret sonrası ortaya çıkabilecek olası bir hukuki uyuşmazlığı önlemek amacıyla gerekli süreler boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, bina girişinde bulunan güvenlik/danışma masasında görevli kişiler tarafından toplanmakta ve ek olarak bina ve çevresinin güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen güvenlik kameraları da gün boyunca kayıt almaktadır. Bu bilgiler, Kanun md.5/2/a uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen durumlarda, md.5/2/ç uyarınca İKSV’nin çalışanlarına karşı himaye ve gözetim yükümlülüğü vb. hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun, kayıtlarının ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Ziyaretçilere ait bu bilgiler, yalnızca İKSV’nin özel güvenlik hizmeti aldığı şirketin, özel eğitimli personeli ve İKSV’nin güvenlikle sorumlu çalışanlarının erişimine açık olan sistemlerde tutulmaktadır. Bu veriler, hizmet aldığımız güvenlik şirketi dışında, yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile talep halinde paylaşılabilmektedir.

8.4. İKSV Binası ve Çevresinin Güvenlik Kameraları ile İzlenmesi

Elde Edilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

İKSV tarafından kurumun, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla İKSV binası ve çevresi güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca İKSV’nin özel güvenlik hizmeti aldığı şirketin, özel eğitimli personeli ve İKSV’nin güvenlikten sorumlu çalışanları erişebilmektedir. İKSV tarafından, bu kamera kayıtlarının mahremiyet hakkınızı ihlal etmemesi için maksimum özen gösterilmekte ve kameraların yerleştirilmiş olduğu yerler tabelalar ile ziyaretçilerin dikkatine sunulmaktadır. Kamera kayıtları 1 (bir) ay boyunca saklanmakta ve periyodik olarak imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, İKSV yerleşkesinde yerleştirilmiş kameraların çekim yapması ile elde edilmekte ve md.5/2/ç uyarınca İKSV’nin çalışanlarına karşı himaye ve gözetim yükümlülüğü vb. hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun, kayıtlarının ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Kamera kayıtları, hizmet aldığımız güvenlik şirketi dışında, yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile talep halinde paylaşılabilmektedir.

8.5. İKSV Tedarikçi, Yüklenici, İş Ortakları ile Profesyonel İlişkilerin Yürütülmesi

Elde Edilen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

İKSV faaliyetlerini yürütebilmek için pek çok kurum ve gerçek kişiden hizmet almakta, iş ortaklığı, işbirliği yapmakta ve sponsorluk dahil pekçok sözleşmesel ilişki içerisine girmektedir. Bu sözleşmesel/profesyonel ilişkilerin yürütülebilmesi amacıyla, İKSV tarafından ilgili gerçek kişilerin ve kurum çalışanlarının kişisel verileri işlenmektedir.

İKSV tarafından ilgili gerçek kişilerin ve kurum çalışanlarının ad soyad, T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, e-mail, telefon numarası, ikametgah adresi gibi iletişim verileri ve gerekli hallerde banka hesap bilgileri gibi ödeme verileri elde edilmektedir. İKSV’nin hizmet aldığı tedarikçi çalışanlarının gerekli olması halinde, ad soyadı, T.C. Kimlik numarası, adli sicil kaydı, SGK bordrosu, İSG evrakı gibi özlük bilgileri; sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikası gibi bilgileri elde edilebilmektedir.

Elde edilen bu kişisel veriler, hizmet alınan, işbirliği, sponsorluk veya benzeri bir sözleşmesel ilişki içerisinde olunan gerçek kişiler ve kurumlar ile İKSV arasındaki sözleşmenin ifası, kurulması ve/veya yenilenmesi; kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması; organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası; veri yönetimi, analiz faaliyetleri; İKSV’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının icrası; organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması ve davetiye, bildirim gönderilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir. Kişisel veriler İKSV ile sözleşmesel ilişki sona erdikten sonra, yasal zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler e-posta, telefon gibi iletişim kanalları, İKSV’nin profesyonel ilişki içerisinde olduğu kurumların kendileri, imza sirkülerleri, vekaletnameler, sözleşmeler üzerinden elde edilmekte ve İKSV’nin veri kayıt sistemine işlenmektedir. Bu başlık altında veri işlemenin hukuki sebepleri; md.5/2/a ve md.6/3 uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, md.5/2/c uyarınca varsa veri sahibi veya bağlı olduğu kurumla sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca İKSV’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/d uyarınca tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halleridir. Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Kişisel veriler yalnızca iş güvenliği ve sağlığı ile iş hukuku başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin etmek, sözleşmenin ifası, İKSV’nin hukuki güvenliğini ve benzeri haklarını tesis etmek sağlamak amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve İKSV’nin hizmet aldığı, işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

8.6. Talep/Şikayet Yönetimi

İKSV ziyaretçileri tarafınan İKSV iletişim bilgilerine, yazılı veya sözlü olarak İKSV’ye ilişkin dilek, öneri, talep, temenni ve şikayetler iletilebilmektedir. Bu dilek ve şikayetleri cevaplandırabilmek ve İKSV ziyaretçilerinin memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla, başvuran ilgili kişilerin ad soyad gibi kimlik, iletişim bilgileri ve talep/şikayete konu kişisel verileri işlenebilmektedir. Ziyaretçiden gelen şikayet çözümlendikten sonra veya çözümlenememesi halinde alım tarihinden itibaren, yasal zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır.